POLÍTICA DE PRIVACITAT 


Protecció de dades de caràcter personalsegons la LOPD 
UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. , enaplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcterpersonal, informa que les dades personals que es recullen a través delsformularis del Lloc web: www.uppadelclub.com, s'inclouen en els fitxersautomatitzats específics d'usuaris dels serveis de UP SPORT & LEISUREBARCELONA, S.L.

La recollida i tractament automatitzat deles dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relaciócomercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament ialtres activitats pròpies de UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquellesentitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a lafinalitat anteriorment exposada. 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.  adopta les mesures necessàries per a garantirla seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que esdisposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que faal tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests. 

L'usuari podrà en qualsevol momentexercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconegutsen el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo elpropi usuari a través d'email a: info@uppadelclub.com o en l'adreça: Carreterade Vilassar km.3, Cabrera de Mar (08541)

L'usuari manifesta que totes les dadesfacilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-losactualitzats, comunicant els canvis a UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.


Finalitat del tractament de les dadespersonals: 

Amb quina finalitat tractarem les tevesdades personals? 

A UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.,tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web www.uppadelclub.com,amb les següents finalitats: 

1. En cas de contractació dels béns iserveis oferts a través de A UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L., per amantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació,prestació i millora del servei. 
2. Enviament d'informació sol·licitada através dels formularis disposats a www.uppadelclub.com
3. Remetre butlletins (newsletters),així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de UP SPORT& LEISURE BARCELONA, S.L. i del sector. 

Et recordem que pots oposar-te al'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevolmoment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment. 

Els camps d'aquests registres sónd'emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressadessi no s'aporten aquestes dades. 


Per quant temps es conserven les dadespersonals recaptades? 

Les dades personals proporcionades esconservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la sevasupressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitatslegals pels serveis prestats. 


Legitimació: 

El tractament de les teves dades esrealitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix: 

1. La sol·licitud d'informació i/o lacontractació dels serveis de UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.  els termes dels quals i condicions es posarana la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventualcontractació. 
2. El consentiment lliure, específic,informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició lapresent política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta, en casd'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara accióafirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte. 

En cas que no ens facilitis les teves dadeso ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la tevasol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informaciósol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. 


Destinataris: 

Les dades no es comunicaran a cap terceraliè a UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. , excepte obligació legal. 

Com a encarregats de tractament, tenimcontractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès alcompliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de proteccióde dades, en el moment de la seva contractació: 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. ambdomicili a  Carretera de Vilassar km.3, Cabrera de Mar (08541)  NIF/CIF núm.  B67209254, prestaserveis esportius. 


En els casos en què l'usuari inclogui fitxersamb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, UPSPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. no es fa responsable de l'incompliment perpart de l'usuari del RGPD. 


Retenció de dades en conformitat a la LSSI 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. informaque, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut d'el ques'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de laInformació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos lainformació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjades iel moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestesdades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats enel marc d'una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública,posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que aixíels requereixi. 

La comunicació de dades a les Forces iCossos de l'Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobreprotecció de dades personals. 

Drets propietat intel·lectual UP Padel Club 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. éstitular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial,"know-how" i quants altres drets guarden relació amb els contingutsdel lloc web www.uppadelclub.com i els serveis oferts en aquest, així com delsprogrames necessaris per a la seva implementació i la informaciórelacionada. 

No es permet la reproducció, publicació i/oús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.uppadelclub.comsense el consentiment previ i per escrit. 


Propietat intel·lectual delprogramari 

L'usuari ha de respectar els programes detercers llocs a la seva disposició per UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. àdhucsent gratuïts i/o de disposició pública. 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. disposadels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris delprogramari. 

L'usuari no adquireix cap dret o llicènciapel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació delservei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepciófeta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveiscontractats i únicament durant la durada d'aquests. 

Per a tota actuació que excedeixi delcompliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per partde UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. quedant prohibit a l'usuari accedir,modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidorspropietat de UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. assumint la responsabilitatcivil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en elsservidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligento maliciosa per part seva. 


Propietat intel·lectual dels contingutsallotjats 

Es prohibeix l'ús contrari a la legislaciósobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per UP SPORT & LEISUREBARCELONA, S.L. i, en particular de: 

• La utilització que resulti contrària ales lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers. 

• La publicació o la transmissió dequalsevol contingut que, segons el parer de UP SPORT & LEISURE BARCELONA,S.L. resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob odifamatori. 
• Els cracks, números de sèrie de programeso qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual detercers. 
• La recollida i/o utilització de dadespersonals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint elque es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel quefa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests. 
• La utilització del servidor de correu deldomini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiuno desitjat. 

L'usuari té tota la responsabilitat sobreel contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaçosd'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referènciaa propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. 

L'usuari és responsable respecte a leslleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionamentdel servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordrepúblic, així com principis universals d'ús d'Internet. 

L'usuari indemnitzarà a UP SPORT &LEISURE BARCELONA, S.L. per les despeses que generés la imputació de UP SPORT& LEISURE BARCELONA, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fosatribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, finsi tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva. 


Protecció de la informació allotjada 

UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. realitzacòpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstantaixò no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dadesper part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de lesdades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estatsuprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des del'última còpia de seguretat. 

Els serveis oferts, excepte els serveisespecífics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels contingutsconservats en les còpies de seguretat realitzades per UP SPORT & LEISUREBARCELONA, S.L. quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas,es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació,sempre prèvia acceptació de l'usuari. 

La reposició de dades esborrades només estàinclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda acauses atribuïbles a UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L.


Comunicacions comercials 

En aplicació de la LSSI. UPSPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries opromocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònicaequivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzadespels destinataris d'aquestes. 

En el cas d'usuaris amb els quals existeixiuna relació contractual prèvia, UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. sí queestà autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a producteso serveis 
de UP SPORT & LEISURE BARCELONA, S.L. quesiguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb elclient. 

En tot cas, l'usuari, després d'acreditarla seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informaciócomercial a través dels canals d'Atenció al Client.